1369361573-2717148007.jpg  

1369361576-3141658787.jpg  
1369361579-3003555105.jpg  
1369361582-1648651379.jpg  
1369361585-353558886.jpg  
術前
1369361587-1184043798.jpg  
術後
1369361590-2454563692.jpg  
術後第一天
1369361592-327193602.jpg  

本文所刊檔案照片皆為經當事人同意使用,非當事人同意之檔案照片皆有完善保護程序 

 

 

 

星采/星和診所技術更榮獲多方的專業受肯定,將會持續提供優良的醫療服務及品質回饋所有顧客。

15.jpg

    全站熱搜

    星醫美學 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()